پـیـام تـسـلـیـت بـه مـنـاسـبـت در گـذشـت رفـیـق عـزیـز

پیام ها


با کمال تأسف خبر درگذشت رفیق مبارز و انقلابی (رفیق عزیز)که توسط اطلاعیه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به تاریخ 2014/7/25 در سایت شعلۀ جاوید به نشر رسیده است برای اتحادیۀ پناهندگان ملی و دموکرات افغان های مقیم اتریش (حریت) تکان دهنده است. گرچه از فعالیت های گذشته این رفیق فعال و مبارز، معلومات وسیع در دست نداریم، ولی آنچه که برای ما ارزشمند و قابل پذیرش است همانا وصف بی شائبه و صادقانه کمیته مرکزی حزب کمونیست )مائوئیست ( افغانستان از فعالیت های مبازراتی ایشان است .

گرچه درگذشت همچو رفقاء برای ما و حزب کمونیست (مائوئیست) واقعا دردناک است، ولی یقینا باعث سکتگی در فعالیت انقلابی ما نمی شود و می توان با وحدت مجدد نیروهای ملی انقلابی این کمبود را تا حدی جبران کرد .

رفیق عزیز عمری را در راه گسترش مارکسیسم لنینیسم مائوئیسم سپری کرد و از جمله رهگشایان – تحرک بخش جنبش انقلابی مائوئیستی کشور بود؛ وی با وجود دام های گسترده ارتجاع و امپریالیسم هرگز از فعالیت انقلابی باز نماند. این رفیق، متعهد به ایدئولوژی نجاتبخش طبقه تحت ستم بیش از چهل سال عمرش را در راه رسیدن به آرمان های والای خلق و جامعه فارغ از استثمار و ستم طبقاتی سپری کرد و پیگیرانه علیه مرتجعین، استثمارگران و امپریالیسم رزمید، ولی متأسفانه حیات اجازه بیشتری برای حضورش در صفوف انقلابیون نداد. در اخیر باید گفت که شفافیت کارکردهای شان در بین رفقاء برای همیشه محسوس می باشد و رهنمای سایر انقلابیون جوان خواهد بود .

اتحادیه پناهندگان ملی و دموکرات افغان های مقیم اتریش (حریت) به سهم خود عمیق ترین تسلیت اش را به رفقای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و اعضای خانواده شان ابراز می‌دارد و با شما همدرد و غم شریک می‌باشد. راهش رهنمون آینده باد !


اتحادیه پناهندگان ملی و دموکراتیک افغان های مقیم اتریش (حریت)
2014/7/25