رفیق ضیاء، صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، هم‌چنان در بین ما، همانند شعله‌ای روشن که راه انقلاب را روشن می سازد خواهد بود.

پیام ها


ترجمه: کمیته روابط بین المللی

به تاسی از اطلاعیه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، رفیق ضیاء، صدر حزب در ۲۱ جون سال ۲۰۲۰ به سن ۶۸ سالگی درگذشت.

او یکی از رهبران بنیان‌گذار جنبش کمونیستی افغانستان و ادامه دهندۀ مسیری که در سال ۱۹۷۹ توسط زنده یاد رفیق اکرم یاری رهبر کمونیست مائوئیست، ترسیم شده بود، می باشد.
رفیق ضیاء، پس از تاسیس “هسته کمونیست‌های انقلابی افغانستان” درسال ۱۹۸۷ به طرف طرح وحدت مائوئیست‌ها حرکت کرد و موفق گردید تا سه سازمان ” اتحاد انقلابی کارگران افغانستان” ، “سازمان پیکار برای نجات افغانستان” و “حزب کمونیست افغانستان(۱۹۹۰) را به سمت اتحاد سوق دهد و منجر به تاسیس حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان گردد.

وی همچنان در مقاومت علیه متجاوزین روسی و امریکائی و همچنان مقاومت در برابر مرتجعین مذهبی در کشورش شعار جنگ خلق را علیه اشغالگران و مزدوران دست نشانده‌شان بلند نمود و نقش مهمی را درین زمینه ایفاء کرد.

در سطح بین‌المللی، وی نقش برجسته‌ای در جنبش انقلابی بین‌المللی داشت و روابط دوستانه میان سازمان‌ها و احزاب کمونیست مائوئیست سراسر جهان ایجاد نمود.
بمناسبت درگذشت غمگینانۀ وی، حزب زحمت‌کشان تونس، خود را در غم واندوه رفقای افغانستانی شریک می‌داند و احساسات هم‌دردی خویش را ابراز می‌کند.

تاکید می‌کنیم که مسیر زندگی وی نمایانگر مکتبی است که در آن نسل‌های مائوئیست پیاپی در افغانستان و پس از آن متعهد تر به مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم مسیر مبارزه و انقلاب را فراخواهند گرفت.

حزب زحمت کشان تونس – الکادحین
۲۵ جوان ۲۰۲۰