حزب کمونیست افغانستان

” حزب کمونیست افغانستان” یکی از نیروهای شامل در پروسه کنگرۀ وحدت جنبش کمونیستی مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی افغانستان است و از بنیانگذاران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان محسوب میگردد.

شرح اسنادفایل PDFفایل Word
اساسنامه حزب كمونيست افغانستان مصوب كنگره مؤسس حزب كمونيست افغانستان ماه مه 1991 – 1370PDFWord
اولين كنفرانس منطقه شماره يكم به شركت هر سه رفيق عضو كميته منطقه همراه با دفتر سياسي كميته مركزي حزب كمونيستPDFWord
قطعنامه كنگره مؤسس حزب كمونيست افغانستانPDFWord
كنگره مؤسس حزب كمونيست افغانستانPDFWord
مرامنامه حزب كمونيست افغانستان مصوب كنگره مؤسس حزب كمونيست افغانستان اول ماه مه 1991 – 1370PDFWord
پولينوم اول حزب كمونيستPDFWord