اطلاعیه ها

اطلاعیه به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء، صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، فناناپذیر است !


اطلاعیه به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء
صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان


اطلاعیۀ رسمی دومین کنگرۀ حزب کمونیست فیلیپین


درگذشت کهن‌سال‌ترین
هوادار حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
از نسل اول انقلابیون شعله‌یی


به حزب کمونیست مائوئیست فرانسه:
رفقای عزیز!
با اندوه فراوان اطلاع یافتیم که رفیق پی‌یر، یکی از اعضای رهبری حزب شما، به عمر 81 سالگی در گذشته است. بدین وسیله مراتب تسلیت عمیق حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و توده‌های تحت رهبری حزب در سازمان‌های ملی- دموکراتیک نوین را به رفقای حزب کمونیست مائوئیست فرانسه، دوستان رفیق پی‌یر و شریک زندگی اش تقدیم می‌کنیم.
رفیق پی‌یر شخصیت اصلی جنبش مائوئیستی فرانسه و بنیادگذار حزب کمونیست مائوئیست فرانسه بود. درگذشت او نه تنها برای حزب شما و جنبش مائوئیستی فرانسه یک ضایعۀ عظیم محسوب می‌گردد، بلکه ضایعه بزرگی برای جنبش مائوئیستی بین‌المللی نیز محسوب می‌گردد. بنابرین یاد و خاطرۀ این رفیق نه تنها در مبارزات جنبش مائوئیستی فرانسه و حزب کمونیست مائوئیست فرانسه، بلکه در مبارزات جنبش مائوئیستی بین‌المللی و یکایک احزاب و سازمان‌های مارکسیست- لنینیست- مائوئیست کشورهای مختلف جهان، منجمله در مبارزات جنبش مائوئیستی افغانستان و مبارزات حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و توده‌های مبارز و انقلابی افغانستان زنده و پای‌دار خواهد بود.
یک‌بار دیگر مراتب عمیق تسلیت ما را بپذیرید و به تمامی رفقا، دوستان و شریک زندگی رفیق پی‌یر برسانید.
یاد و خاطرۀ رفیق پی‌یر را زنده و گرامی داریم و راه او را ادامه دهیمً!
حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
8 دسامبر 2017


به مناسبت درگذشت رفیق “ق.س.م”
مسئول واحد پایه‌ای … کمیته منطقوی شماره دوم حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان با اندوه فراوان، خبر درگذشت رفیق “ق.س.م” عضو حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و مسئول واحد پایه‌ای یکی از ولسوالی های کمیته منطقوی شماره دوم را به اطلاع تمامی کادرها، اعضا و هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، سایر مائوئیست های افغانستان و احزاب و سازمان های مائوئیست سایر کشورهای جهان می رساند.
رفیق “ق.س.م” به تاریخ 12 جنوری 2018 میلادی به عمر 61 سالگی، چشم از جهان فروبست. اینک این رفیق مبارز و انقلابی در میان ما نیست، اما یاد و خاطرش در میان اعضای حزب و سایر انقلابیون کشور که با وی آشنائی داشتند ماندگار خواهد ماند.
رفیق “ق.س.م” به مریضی سرطان دست و پنجه نرم نمود، اما مسئولیت‌ها و وظایف مبارزاتی‌اش را هیچگاهی فراموش ننمود و تا آخرین روز حیاتش در سنگر مبارزات انقلابی باقی ماند.
رفیق “ق.س.م” در دو ماه اخیر مریضی اش ناتوان شده بود، با آن هم به مسئولیت‌های مبارزاتی‌اش متعهد بود، چنانچه از دیدن پوسترهای هفت قوس خوشحال گردید و پوستر را در بغل گرفت و چند قطعه را گرفت تا به رفقایش برساند.
رفیق “ق.س.م” در سال 1335 خورشیدی در یک خانواده زحمتکش کارگری دیده به جهان گشود. او تحصیلات ابتدائیه، متوسطه، لیسه و دانشگاه را با موفقیت به پایان رساند.
رفیق “ق.س.م” در سال های دانشجویی یکی از فعالین جریان دموکراتیک نوین بود. او در جریان تحصیلاتش دو مرتبه از طرف کودتاچیان هفت ثور بازداشت گردید، چون سندی از وی به دست نیاوردند رها گردید. رفیق “ق.س.م” در سال 1358 به سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما) پیوست. بعد از ختم تحصیلات دانشگاهی عازم زادگاهش گردید.
رفیق “ق.س.م” همراه چند تن از معلمین در سال 1359 خورشیدی “جبهه معلمین” را بنیان نهاد و جنگ مقاومت علیه سوسیال امپریالیزم روسیه و رژیم دست نشانده را شروع نمود و تا زمان فروپاشی ساما این جبهه را گرم نگاه داشت و دلیرانه به دفاع از میهن پرداخت. او که در جبهه دفاع از وطن آبدیده شده بود از فروپاشی ساما سرخورده نشد بخاطر دفاع از میهن به جبهه نظامی “سرخاش” ولایت فراه که مربوط “سازمان رهایی افغانستان” بود پیوست و تا زمان سقوط رژیم نجیب سرگرم دفاع از میهن بود.
او هیچگاه کشور را ترک نکرد. در سال 1379 خورشیدی به جرم شعله یی و پخش اسناد ضد رژیم طالبان از طرف طالبان دستگیر و به زندان قندهار منتقل گردید و تا سقوط امارت اسلامی طالبان در زندان باقی ماند و پس از سقوط امارت اسلامی طالبان از زندان قندهار رها گردید و به زادگاهش برگشت.
رفیق “ق.س.م” بعد از تشکیل رژیم پوشالی حامد کرزی با انجوبازی و تسلیم طلبی سازمان رهایی با دیگر همراهانش به مخالفت برخاست. بعد از کنگره دوم حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، به حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان دعوت گردید و بعد از چند جلسه با رفقای حزبی و مطالعه اسناد و مدارک حزب کمونیست (مائوئیست) همراه رفقایش به حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان پیوست. او مسئولیت واحد پایه‌ای یکی از ولسوالی‌های کمیته منطقوی شماره دوم را به عهده گرفت و تا آخرین روزهای حیاتش بر سراین مسئولیت استوار باقی ماند.
رفیق “ق.س.م” در مدتی که عضو حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان بود با تلاش خستگی ناپذیر برای استحکام ایدئولوژیک – سیاسی و تشکیلاتی حزب کوشید. اکثریت اسناد حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را دقیقا مطالعه نمود و همچنان در استحکام حزب نیز کوشش و تلاش فراوان به خرج داد و تعدادی از جوانان را به محورش جمع نمود.
رفقا:
غم و اندوه ناشی از درگذشت رفیق “ق.س.م” را به نیروی مبارزاتی تبدیل نمائیم و یاد و خاطره او را بعنوان یک انقلابی مائوئیست زنده و ماندگار نگه داریم.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.
کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانسـتان
28 جـــدی 1396 خورشیدی ( 18 جنوری 2018 میلادی)