اتحاد انقلابی کارگران افغانستان

” اتحاد انقلابی کارگران افغانستان” یکی از نیروهای شامل در پروسه کنگرۀ وحدت جنبش کمونیستی مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی افغانستان است و از بنیانگذاران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان محسوب میگردد.