شعله جاوید – شماره (15) – دور پنجم – سنبله 1402

برای دریافت مستقیم فایل کلیک کنید جریدۀ شعله جاوید ارگان مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان است که عمدتا در خدمت تدارک، برپایی و پیش‌برد جنگ مقاومت ملی مردمی انقلابی (شکل مشخص کنونی جنگ خلق) قرار دارد. (اساسنامۀ حزب – مصوب سومین کنگری سراسری حزب) ادامۀ مطلب

شعله جاوید – شماره 14 – دوره پنجم – جوزای 1402 (جون2023)

برای دریافت مستقیم فایل کلیک کنید! خوانندگان نهایت عزیز:این شماره از شعله جاوید به مسائل بین‌المللی اختصاص یافته است که شامل اعلامیه مشترک احزاب و سازمان‌های م ل م در مورد اول می و هم‌‌چنان اوضاع و احوال منطقوی و بین‌المللی می‌باشد. تحلیل اوضاع داخلی کشور و منطقه چون از گنجایش این شماره خارج بود، به شماره بعد محول گردید. ادامۀ مطلب

cmpa.io

شعله جاوید- شماره 11 – دوره پنجم – عقرب 1401

دریافت مستقیم فایل جریده شعله جاوید ارگان مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان است که عمدتاً در خدمت تدارک، برپائی و پیشبرد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی (شکل مشخص کنونی جنگ خلق) قرار دارد. (اساسنامه حزب-مصوب سومین کنگره سراسری)
ادامۀ مطلب