اعلامیه مشترک اول ماه می 2024 میلادی

اعلامیه مشترک اول ماه می 2024 میلادی توسط گروه مائوئیستی راه سرخ ایران و حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان فارسی دریافت انگلیسی دریافت به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر پرولتاریا و خلق‌های زیر ستم سراسر جهان متحد شوید! اول ماه مه روز جهانی طبقه ی کارگر و توده‌های زحمت‌کش و زیر ستم است. روزی است که طبقه ی کارگر به هم‌راه زحمت‌کشان و ستم‌دیده گان در کشورهای امپریالیستی و کشورهای زیر سلطه همه با هم با گردهمایی و راهپیمایی در خیابان‌ها، هم‌بستگی جهانی خود را علیه استثمار و ستم امپریالیستی و مرتجعین حاکم بر کشورهای زیر سلطه ی امپریالیست ها گرامی می‌دارند و در اقدامی هم‌آهنگ بر علیه حکومت زور و زر به پا می‌خیزند، مبارزه می‌کنند و به نبرد و شورش می‌پردازند و راه خود را در راه برقراری سوسیالیسم و کمونیسم بر روی زمین ادامه می‌دهند. روزاول ماه مه هم‌واره روز اوج گیری مبارزات کارگران و زحمت‌کشان بر علیه نظام سرمایه داری امپریالیستی و حکومت‌های دست نشانده و ارتجاعی سرمایه داری بوروکراتیک و کمپرادور و نیمه فئودالیسم و برای برقراری دموکراسی نوین، سوسیالیسم و کمونیسم بوده است. نگاهی به وضع کنونی جهان نشاندهنده‌ی صف آرایی دو قطب اساسی سرمایه داری و سوسیالیسم، دو قطب مالکان وسائادامۀ مطلب

اعلامیه ی مشترک اول ماه می ۲۰۲۴

اعلامیه ی مشترک احزاب و سازمان های انقلابی کمونیستی (مارکسیست لنینیست مائوئیست و مارکسیست لنینیست) زبان فارسیدریافت زبان انگلیسیدریافت زبان ترکیدریافت زبان اسپانیاییدریافت به مناسبت اول ماه می روز جهانی کارگر کارگران و توده های زیرستم جهان متحد شوید! پرولتاریا و توده های استثمار شده، مردم جهان! اکنون برای همه روشن است که امپریالیزم مساوی با جنگ، ارتجاع، بدبختی و ستم بر مردم است! قدرت های امپریالیستی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ناتو گام به گام به سوی یک جنگ جهانی امپریالیستی جدید پیش می روند. همه کشورها خود را به تسلیحات مدرن و ویرانگر مجهز می کنند و استفاده از سلاح های هسته ای را پیش بینی می کنند که آینده جهان را همراه با بحران فزاینده محیط زیستی به خطر می اندازد. همه کشورهای امپریالیستی ارتش خود را تقویت می کنند، سرزمین ها و جامعه را نظامی می کنند، افکار عمومی را برای جنگ آماده می کنند و اقتصاد جنگ را توسعه می دهند. جنگ از بحران جهانی، سیستمی و اقتصادی امپریالیزم سرچشمه می گیرد که نیازمند تقسیم بندی جدید جهان است. امپریالیزم روسیه و سوسیال امپریالیزم چین از یک سو آماج این تهاجم هستند و از سوی دیگر بر بحران امپریالیزم غرب و عمدتاً امریکا سوار می شوند تا نظم جدیدی به نفع ادامۀ مطلب