به مناسبت صد و سی امین سالگرد تولد معلم بزرگ مارکسیست رفیق مائوتسه دون

اعلامیه مشترک احزاب و سازمان های م– ل– م( 26 دسامبر 2023)

ترجمه: کمیته روابط بین المللی حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان Final text JD 130° mao -Perدریافت فایل فارسی Final text JD 130° mao -Engدریافت فایل انگلیسی 130mlmJD-Turkcaدریافت فایل ترکی 130mlmJD-ITLYدریافت فایل ایتالیایی 130mlmJD-Spanishدریافت فایل اسپانیایی لینک انگلیسی زنده باد مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم ! اعلامیه مشترک به مناسبت صد و سی امین سالگرد تولد معلم بزرگ مارکسیست رفیق مائوتسه دون پرولتاریا و مردم ستمدیده جهان بیایید تا متحد شویم ! بیایید به معلم بزرگ مارکسیست، رفیق مائوتسه دون به مناسبت یکصد و سی امین سالگرد تولدش ادای احترام کنیم. بیایید به دختران و پسران قهرمان مردم ستمدیده در سراسر جهان که جان‌های خود را در مبارزات انقلابی [ از دست داده ] و برای جامعه‌ای نوین عاری از استثمار و ستم و سوسیالیزم – کمونیزم، قهرمانانه با مرتجعین جنگیدند و قربانی داده اند، ادای احترام کنیم. هدف اعلامیه مشترک، به اهتزاز نگه داشتن شهرت و الزامات مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم  در پیشبرد جنبش های آزادیبخش ملی، جنبش های گسترده ضد امپریالیستی، انقلاب های سوسیالیستی پرولتری در کشورهای سرمایه داری- امپریالیستی و انقلاب های دموکراتیک نوین است. بدین مناسبت، درک این نکته مهم است که انقلاب و ساختمان سوسیالیزم بدون تکاادامۀ مطلب