cmpa.io

بخش سوم – نقدی بر سند وحدت«جنبش حرکت برای تغییر»

دریافت فایل pdf دریافت فایل WORD همکاری و سازش طبقاتی با بورژوازی یا پیکار طبقاتی با بورژوازی چه کسی انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک را در افغانستان رهبری خواهد نمود بورژوازی یا پرولتاریا؟ در قسمت قبلی( آیا بورژوازی ملی توان رهبری انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک را در افغانستان دارد؟) بصورت خلاصه سیر انقلاب بورژوا دموکراتیک را در چهار چوب معین تاریخی بصورت خلاصه مورد تجزیه و تحلیل قرار دادم. اینک روی رهبری این انقلاب مکث می‌نمایم.      طوری که در قسمت قبلی بیان داشتم ” جنبش حرکت برای تغییر” هنوز به دوره ای استناد می‌جوید که بورژوازی نقش مترقی را در انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک بازی می‌نمود، ” جنبش حرکت برای تغییر ” هیچ اعتقادی به این ندارد که در عصر امپریالیزم و انقلابات پرولتری اصلاً بورژوازی دیگر نیروی انقلابی نیست که بتواند انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک را رهبری نموده و به پیروزی برساند. اهمیت اقتصادی و طبقاتی این امر آن است که رهبران خرده بورژوازی ـ جنبش حرکت برای تغییر ـ نه تنها به بورژوازی وعده هم‌کاری و سازش طبقاتی را می‌دهند، بل‌که حاضر و آماده اند که رهبری اورا پذیرفته و تحت رهبری او حرکت نمایند. با صراحت باید گفت که بورژوازی دیگر توان رهبری انقلاب را ندارد. فرض کنیم که در این ادامۀ مطلب

اطلاعیه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان:

به مناسـبت درگذشـت رفیق ظاهـر مسـئول واحـد پایه‌ای… کمـیتۀ منطقوی هفـتم قـوس دریافت فایل PDF دریافت فایل Word لینک انگلیسی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان با تألم و تاثر فراوان، خبر درگذشت رفیق ظاهر عضو حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و مسئول واحد پایه‌ای … کمیته منطقوی هفتم قوس را به اطلاع تمامی کادرها، اعضا و هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در خارج و داخل کشور، و هم‌چنین سایر مائوئیست‌های افغانستان و احزاب و سازمان‌های مائوئیست سایر کشورهای جهان می‌رساند. رفیق ظاهر به تاریخ 16 عقرب 1402 خورشیدی ( 7 نوامبر 2023 میلادی) به عمر 63 سالگی، چشم از جهان فرو بست. گرچه اکنون این رفیق مبارز و انقلابی در میان ما نیست، اما یاد و خاطرش در میان اعضای حزب و سایر انقلابیون کشور که با وی آشنائی داشتند ماندگار خواهد ماند. رفیق ظاهر یکی از رفقای فعال و مبارز حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان بود که بعد از درگذشت رفیق قاسمی مسئولیت واحد پایه‌ای … را به عهده گرفت و تا یک ماه قبل که به مریضی کبد (جگر) گرفتار شد به صورت درست و اصولی این وظیفه را پیش برد. با آن‌که رفیق ظاهر در مدت یک ماه با مریضی دست و پنجه نرم نمود، اما وظایف مبارزاتی‌اش را به هیچ وجه فراموش ننمود. او چند روز قبل از در گادامۀ مطلب