cmpa.io

شعله جاوید- شماره 11 – دوره پنجم – عقرب 1401

دریافت مستقیم فایل جریده شعله جاوید ارگان مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان است که عمدتاً در خدمت تدارک، برپائی و پیشبرد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی (شکل مشخص کنونی جنگ خلق) قرار دارد. (اساسنامه حزب-مصوب سومین کنگره سراسری)
ادامۀ مطلب

cmpa.io

به مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی زن

سـتم جنسـیتی با سـتم طبقـاتی و سـتم امپریالیسـتی گره خـورده اســت دانلود فایل PDF دانلود فایل WORD ما امسال در حالی به پیشواز هشتم مارچ می‌رویم که طالبان به هم‌کاری امپریالیزم اشغال‌گر امریکا دوباره بقدرت رسیده اند. طالبان بعد از بقدرت رسیدن محدودیت‌های بیش از حد بر فعالیت‌های اجتماعی زنان وضع نمودند. حق تحصیل، حق کار و حق فعالیت‌های اجتماعی را از زنان سلب نموده اند. طالبان نه‌تنها به زنان به عنوان جنس درجه دوم می‌نگرند، بلکه آنان را به بردگان جنسی مبدل نموده و فشارهای روحی‌، روانی و جسمی بر زنان تحت پوشش شریعت اعمال نموده و تلاش دارند تا زنان و دختران را از عرصه اجتماعی حذف ‌نمایند. هشتم مارچ امسال مصادف است به بازگشایی پوهنتون‌ها (دانشگاها) و مکاتب به روی ذکور و حذف زنان و دختران از تحصیلات. این وضعیت نا به‌هنجار روح و روان زنان را می‌آزارد و توده‌های وسیع کشور را تحت فشار قرار داده است. اکثریت مردم به خاطر تحصیل دختران شان مجبور به ترک افغانستان گردیده اند. اگر مکاتب و دانشگاها به روی دختران گشوده نشود، تعداد بیشتری از مردم، کشور را ترک خواهند کرد. مردم باید بدانند که ترک کشور راه چاره نیست. راه چاره اساسی این مصیبت آنست که نیروهای انقلابی و توده‌های ستم‌دیده افغانستان در مبادامۀ مطلب