اعلامیه مشترک اول ماه می ۲۰۲۲ میلادی

دریافت مستقیم PDF دریافت مستقیم WORD Download English زنده باد اول ماه می سرخ! وظیفه فوری پرولتاریای جهان و نیروهای مارکسیست-لنینیست-مائوئیست عبارت است از: استفاده از شرایط انقلابی در حال گسترش در سطح بین المللی، نابود کردن امپریالیزم ویران‌گر، و برقراری سوسیالیزم، چرا که جزء آن راهی برای خاتمۀ جنگ ها نیست! اول ماه می، بیان کنندۀ عزم مبارزاتی پرولتاریای جهان است. روزی است که پرولتاریا نیروی متوازن خود را برای آزادی، استقلال، برابری و حق حاکمیت، ابراز می کنند و تمام توان خود را برای مبارزه خستگی ناپذیر، با عزم و نیروی بیشتر بسیج می نمایند. درین روز، [طبقه کارگر هر کشور] برای پیروزی انقلاب‌های پرولتری در کشورهای مرتبط و در نتیجه انقلاب جهانی سوسیالیستی، متعهد می‌شود. به مناسبت اول ماه می، ما به پرولتاریای جهانی که بی امان علیه امپریالیزم مبارزه می‌کنند، درودهای سرخ خود را میفرستیم.   این ذات و سرشت امپریالیزم است که جهان، محیط زیست و مردم را نابود نماید. با تخریب و ویرانی مداوم است که [میتواند] زنده بماند. امپریالیزم کرونا ویرانگر را خلق نمود، به عنوان بخشی از سیاست‌های جهانی‌سازی (گلابلازیسیون)، در حال بازسازی اقتصادها میباشد تا بر بحران اقتصادی و مالی خود غلبه کند و تمام بار را ادامۀ مطلب

خجسته باد اول ماه می ( روز جهانی کارگر)

دریافت مستقیم PDF دریافت مستقیم WORD پرولتاریای بین‌المللی، در حالی به استقبال اول می قدم می نهند که طبقۀ ما در هیچ جای جهان قدرت سیاسی سراسری در کف ندارد؛ اما امروز طبقه ما تجربۀ پیشبرد انقلابات پیروزمند پرولتری و ساختمان سوسیالیزم در بخش گسترده‌ای از دنیا را صاحب است. طبقه ما عظیم ترین نبردهای تاریخ بشر را به پیش برده است. این نبردها مسیر تاریخ را کاملا عوض نموده و به تکامل مائوئیزم و غنامندی آن مدد رسانده است. طبقه ما سه انقلاب تکان دهنده را به انجام رسانده و کشورهای سوسیالیستی را بنیان نهاد تا جهان را به سوی عصر نوین کمونیزم به پیش هدایت کند. انقلاب اکتوبر 1917 در روسیه، انقلاب اکتوبر 1949 در چین، و بالاخره انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریایی در چین که در سال 1966 آغاز شد. در جریان این نبردها در بحبوحه انقلابات عظیم پرولتری بود که علم انقلابی مارکسیزم در قرن بیستم غنا یافت و به مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم تکامل نمود. امسال با اتکاء به غنامندی تجارب تاریخی به استقبال اول ماه می گام می گذاریم تا با چشم انداز روشن و دقیق‌تر به هدف کمونیزم، اول ماه می سرخ انترناسیونالیستی را جشن بگیریم. اول ماه می، روزی است که پرولتاریای بین المللی عزم خود را در مبارزه ابراز می‌دارند. موازنه خود را برای کسب آزاادامۀ مطلب