کتابخانه

کتابتوضحیات
جلد چهارم منتخب آثار مائوتسه دون
باز تکثیر از :
 حزب کمونیست ( مائوئیست) افغانستان
جلد چهارم منتخب آثار مانوتسه دون
بشکل اسکن
جلد سوم منتخب آثار مائوتسه دون
باز تکثیر از :
 حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
جلد سوم منتخب آثار مانوتسه دون
بشکل اسکن
جلد دوم منتخب آثار مائوتسه دون
باز تکثیر از :
 حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
جلد دوم منتخب آثار مانوتسه دون
بشکل اسکن
جلد پنجم منتحب آثار مائوتسه دون
باز تکثیر از : 
حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
منتخب آثارمائو تسه دون جلد اول
باز تکثیر از :
 حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
جلد اول منتخب آثار مانوتسه دون
بشکل اسکن
اصول تشكيلات حزب
تزتشكيلات وساختمان احزاب كمونيستي مصوبه
سومين كنگره كمونيست بين الملل ( كمينترن) در 1921
باز تکثیر از : حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
نسخه قابل چاپ مجموعه 9 تفسیر
باز تکثیر از :
 حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
سبک کار حزبی را اصلاح کنیم
مائوتسه دون
باز تکثیر از : حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
نمونه هایی از دیالکتیک
باز تکثیر از :
 حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
درباره مسئله حل صحیح تضاد های درون خلق  ( مائوتسه دون )
باز تکثیر از :
 حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
سانتراليزم دموكراتيك
باز تکثیر از :
 حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
پنج اثر صدر ماو تسه دون
اقتصاد سیاسی را مطالعه کنیم اقتصاد سیاسی چیست
جلد اول (فصل اول تا فصل ششم)
(گروه نویسندگان شانگهای)
باز تکثیر از : حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
اقتصاد سیاسی را مطالعه کنیم اقتصاد سیاسی چیست
جلد دوم (فصل ششم تا فصل آخر)
(گروه نویسندگان شانگهای)
باز تکثیر از : حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
مجموعه 9 تفسیر
تفسیر اول و دومتفسیر سومتفسیر چهارمتفسیر پنجمتفسیر ششمتفسیر هفتمتفسیر هشتمتفسیر نهم
یک درک پایه ای از حزب کمونیست چین
نیمی از آسمان: در باره رهایی زنان در چین
كتاب آموزشی شانگهای درباره اقتصاد
سياسی سوسياليستی
دولت و انقلاب
آموزش مارکسیسم در باره دولت و وظایف پرولتاریا در انقلاب
در باره دموکراسی نوین
اثر از رفیق مائوتسه دون
مائوتسه دون
نقل قولهای از آ ثار
شش اثر نظامی
از آثار برجسته (رفیق مائوتسه دون)
باز تکثیر از : حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
مدخلی بر علم انقلاب
لني ولف
مانيفست حزب كمونيست
ماركس و انگلس: بخش اولبخش دوم
آنتي دورينگ
فريدريش انگلس
بخش اول || بخش دوم || بخش سوم || بخش چهارم || بخش پنجم
دولت و انقلاب
لنين
بخش اول || بخش دوم || بخش سوم || بخش چهارم || بخش پنجم || بخش ششم || بخش هفتم
حمله دگمارويزيونيستی عليه انديشه مائو را در هم شكنيم!
حزب كمونيست انقلابی امریکا
خدمات فناناپذير مائوتسه دون
باب آواكيان
درباره اصلاح نظرات نادرست در حزب
در بارۀ دموکراسی افراطی
درباره پراتیک
در باره سیاست
درباره تضاد
علیه لیبرالیزم
سمت جنبش جوانان
در بارۀ بعضی از مسایل مربوط به شیوه های رهبری
From Marx to Mao