پیوندها

گروه مائوئیستی راه سرخ ایران

http://mlmiran.blogspot.com/


حزب کمونیست انقلابی کانادا

http://www.pcrrcp.ca/en/


تار نمای کمیتۀ بین المللی پشتیبانی از جنگ خلق در هند

https://icspwindia.wordpress.com/


حزب کمونیست انقلابی کانادا

http://www.pcr-rcp.ca/


حزب کمونیست مائوئیست ایتالیا

https://proletaricomunisti.blogspot.com/


راه مائوئیسم

https://maoistroad.blogspot.com/


حزب کمونیست مائوئیست فرانسه

http://drapeaurouge.over-blog.com/


حزب کمونیست اندونزی

https://pki-maois.wixsite.com/pki-maois?fbclid=IwAR3Kc9uCJikBQD-enUKk5Gwt7UYuqVgTszhiUOB5M7IG52DmtjGLnWqb43s


آدرس وبلاگ ” راه مائوئیستی”:

http://maoistroad.blogspot.ca/


تارنمای ” جرقۀ سرخ “

https://www.redspark.nu/fa/


وبسایت حزب کمونیست ترکیه ( مارکسیست – لنینیست)

https://www.tkpml.com/fa/


مارکسیست – لنینیست – مائوئیست‌های تونس

http://redstar-tu.blogspot.com/


سازمان مائوئیست های انقلابی عراق ( جبهه ستارۀ سرخ)

http://iraqirevolutionarymaoistorganization.blogspot.com/


کتابخانه سیارمائوئیستی- آثاربرجسته م_ ل _م

http://ketabmlm.blogspot.com/


فیلم ها:

فیلم کنگره نهم حزب کمونیست چین 1969


فیلم مرگ مائو تسه دون و عزا داری خلق


فیلم آموزش در روستاها توسط مائو تسه دون