سازمان کمونیست‌های افغانستان

“سازمان کمونیست‌های افغانستان” در سال 1368 خورشیدی ( 1989 میلادی) بنیانگذاری گردید و برای مدت یکسال فعالیت داشت و در سال 1369 خورشیدی به حزب کمونیست افغانستان ارتقاء داده شد.  

شرح اسناد
آئين نامة مؤقت سازمان كمونيست هاي انقلابي افغانستان
مجموعۀ اسناد تاریخی بخش غرجستان “ساما”، هستۀ انقلابی کمونیست‌های افغانستان، سازمان کمونیست های انقلابی افغانستان و حزب کمونیست افغانستان
مرگ بر خائنين ، مرگ بر وطنفروشان
مبارزه تا به آخر
ندای انقلاب 1
ندای انقلاب 2
يانكي بر گرد بخانه ات !
زنده باد جنگ ظفرنمون خلق پيرو