سازمان پیکار برای نجات افغانستان

” سازمان پیکار برای نجات افغانستان” یکی از نیروهای شامل در پروسه کنگرۀ وحدت جنبش کمونیستی مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی افغانستان است و از بنیانگذاران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان محسوب میگردد.

شرح اسنادفایل PDFفایل Word
معــیارهــای عضـــویـت ســازمــــان پیـــــکار بـرای نجـات افغـانـســتانPDFWord
جرقه شماره پنجم نمود کاملی از توطئه اپورتونیستی املا است.PDFWord
ســازش و توطئه ابرقدرتهای امپریالیسـتی و ارتجـاع عــلیه جـنگ مقاومـت خـلق و انقلاب کشـور مـا در چــارچـوب قـرارداد ژنـوPDFWord
رستاخیز 1 و 2PDFWord
رستاخیز 3PDFWord
تحولات روسیه – اروپای شرقی و دورنمای صلح جهانیPDFWord
اعلاميه سازمان پيكار براي نجات افغانستانPDFWord
جرقه شماره پنجم نمود کاملی از توطئه اپورتونیستی املا استPDFWord