دور سوم

شعلۀ جاوید – دور سوم فایل PDFفایل Word
شماره ويژۀ كنگره وحدت جنبش كمونيستي ( ماركسيستي – لنينيستي – مائوئيستي ) افغانستان -دوره سوم – اول مي – 12 ثور ( 1383 )PDFWord
شماره دوم – دور سوم – جوزای 1383 (جولای 2004)PDFWord
شماره سوم – دور سوم – اسد 1383 (آگست 2004)PDFWord
شماره چهارم – دوره سوم – سنبله 1383 (سپتامبر 2004)PDFWord
شماره پنجم – دوره سوم – جدي 1383 (جنوري 2005)PDFWord
شماره ششم – دوره سوم – حمل 1384 (مارچ 2005)PDFWord
شماره هفتم – دوره سوم – ثور و جوزا 1384 ( می 2005 )PDFWord
شماره هشتم – دوره سوم – اسد 1384 (آگست 2005)PDFWord
شماره نهم – دوره سوم – میزان و عقرب 1384 (اکتوبر 2005)PDFWord
شماره دهم – دوره سوم – جدی 1384 (جنوری 2005)PDFWord
شماره یازدهم – دوره سوم – دلو 1384 (فبروری 2005)PDFWord
شماره دوازدهم – دوره سوم – ثور و جوزای 1385 ( می 2006 )PDFWord
شماره سیزدهم – دوره سوم – جوزا و سرطان 1385 ( جون 2006 )PDFWord
شماره چهاردهم – دوره سوم – عقرب 1385 ( نوامبر 2006 )PDFWord
شماره پانزدهم – دوره سوم – حوت 1385و حمل 1386(مارچ 2007 )PDFWord
شماره شانزدهم – دوره سوم – ثور 1386 ( می 2007 )PDFWord
شماره هفدهم – ویژه پولینوم سوم – دوره سوم – عقرب 1386 (نوامبر 2007)PDFWord
شماره هجدهم – دوره سوم -قوس 1386 ( دسامبر 2007 )PDFWord
شماره نزدهم – دوره سوم – سرطان 1387 ( جولای2008 )PDFWord
شماره 20 – دوره سوم – سرطان 1388 ( جولاي2009 )PDFWord
شماره 21 – دوره سوم – سنبله 1388 ( سپتامبر 2009 )PDFWord
شماره 22 – دوره سوم – عقرب 1388 ( نوامبر2009 )PDFWord
شماره 23 – دوره سوم – جوزای 1389 ( جون 2010 )PDFWord
شماره 24 – دوره سوم – جدی 1389 ( جنوری 2011 )PDFWord
شماره 25 – دوره سوم – سنبله 1390 ( سپتامبر 2011 )PDFWord
شماره 26 – دوره سوم – ثور 1391( می2012)PDFWord
شماره 27 – دوره سوم – عقرب 1391( نوامبر2012)PDFWord
شماره 28 – دوره سوم – دلو 1391( فبروری 2013)PDFWord
شماره 29 – دوره سوم – جوزای 1392( می 2013)PDFWord
شماره (30) – دوره سوم – قوس 1392( دسامبر 2013)PDFWord
شماره (31) – دوره سوم – حمل 1393( اپریل 2014)PDFWord
شماره (32) – دوره سوم – ثور 1393( می 2014)PDFWord
شماره (33) – دوره سوم – سرطان 1393( جولای 2014)PDFWord
شماره (34) – دوره سوم – سنبله 1393( سپتامبر 2014)PDFWord