جاا

جاا ( جنبش انقلابی انترناسیونالیستی )   Revolutionary Internationalist Movement (RIM)

جنبش بین المللی کمونیستی در سطح جهان از سالیان زیادی است که به سمت رکود سوق داده شده ، به پیش رفته و روز به روز عمق بیشتری یافته است. از زمان ضربه خوردن حزب کمونیست ( م . ل. م ) پیرو تا ایرانی سازی پسا مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم امریکایی رفقای ایران، با چه فراز و نشیب و انحرافاتی همراه نبوده ایم؟ دستگیری گونزالو صدر حزب کمونیست ( م .ل .م ) پیرو، فروکش کردن جنگ خلق (راه درخشان) در پیرو ، انحراف حزب کمونیست نیپال (مائوئیست) و ترک مبارزه مسلحانه در آن کشور، طرح سنتزهای نوین باب آواکیان صدر حزب کمونیست انقلابی امریکا و ارائه سند مانیفست و اساسنامه جدید آن حزب ، دنباله روی حزب کمونیست ایران (م. ل.م) از RCP ، تعویق نشریه جهانی برای فتح، نادیده گرفتن موجودیت جنبش انقلابی انترناسیونالیستی و کمیته RIM از طرف حزب کمونیست انقلابی امریکا و نهایتا حذف مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم و طرح استراتیژی جبهه ائی با عدم تکیه استوار و روشن روی قیام مسلحانه سرتاسری از طرف RCP، ارزش‌گزاری های لافزنانه سنتزهای نوین باب آواکیان، تقسیم غلط کل جنبش به دو مرحله گذشته و در حال ایجاد، نادیده گرفتن کامل ” جاا” و حذف ضرورت مبارزه برای تشکیل انترناسیونال کمونیستی و غیره مسائل عمیق‌تر و روشن‌تر از غلطی های نیپال و پیرو می‌باشد که RCP بدان توسل جسته و این‌ها در ذات خود از آن جمله مسائلی است که نمی‌توان بدان توجه نکرد.
برای این‌ که بتوان تاریخچۀ فعالیت‌های کمیتۀ جنبش انقلابی انترناسیونالیستی را بهتر بررسی نمود، ضرورت دانستیم تا 34 شماره از مجلۀ جهانی برای فتح که مجلۀ تئوریکی جنبش انقلابی انترناسیونالیستی (جاا) بود و از سال 1984 الی 2006 به دست نشر سپرده شد، درین جا درج نماییم تا خوانندگان ما بتوانند با تکیه بر اسناد منتشره تاریخی وقت که وقایع 5 قاره و مسائل جنبش بین المللی کمونیستی را ثبت نموده است، دسترسی داشته باشند.


جهانی برای فتح – شماره (1) -1363


جهانی برای فتح – شماره (2) – 1364


جهانی برای فتح – شماره (3) – 1364


جهانی برای فتح – شماره (4) – 1364


جهانی برای فتح – شماره (5) – 1365


جهانی برای فتح – شماره (6) – 1365


جهانی برای فتح – شماره (7) – 1365


جهانی برای فتح – شماره (8) – 1366


جهانی برای فتح – شماره (9) – 1366


جهانی برای فتح – شماره (10) – 1367


جهانی برای فتح – شماره (11) – 1367


جهانی برای فتح – شماره (12) – 1368


جهانی برای فتح – شماره (13) – 1368


جهانی برای فتح – شماره (14) – 1369


جهانی برای فتح – شماره (15) – 1369


جهانی برای فتح – شماره (16) – 1370


جهانی برای فتح – شماره (17) – 1371


جهانی برای فتح – شماره (18) – 1371


جهانی برای فتح – شماره (19) – 1372


جهانی برای فتح – شماره (20) – 1373


جهانی برای فتح – شماره (21) – 1374


جهانی برای فتح – شماره (22) – 1376


جهانی برای فتح – شماره (23) – 1377


جهانی برای فتح – شماره (24) – 1377


جهانی برای فتح – شماره (25) – 1378


جهانی برای فتح – شماره (26) – 1379


جهانی برای فتح – شماره (28) – 1381


جهانی برای فتح – شماره (29) – 1382


جهانی برای فتح – شماره (30) – 1383


جهانی برای فتح – شماره (31) – 1384


جهانی برای فتح – شماره (32) – 1385


ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاﻱ ﻓﺘﺢ – شماره (33)


ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاﻱ ﻓﺘﺢ – شماره (34)