تماس با حزب

    آدرس ارتباط با حزب کمونیست (مائوئیست ) افغانستان :

    [email protected]