برنامه پروسۀ کنگره وحدت

برنامه و اساسنامه

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

مصوبه

“کنگره وحدت جنبش کمونیستی ( م ل م ) افغانستان”

اول می 2004 ( یازده ثور 1383 )