اساسنامۀ تصویب شده کنگره دوم

اسـاسـنـامـة
حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان

تصويب شده در
دومين كنگرة سراسري حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان
(2014 اكتوبر 5 ) 1393 ميزان 13